خدمات فنی و پژوهشی

اخبار...

برگزاری روز مزرعه بین المللی " معرفی ارقام چغندرقند پاییزه " در صفی آباد دزفول(1397/02/03)

ارتقاء شرکت از حالت نوپا به(شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک)1396/03/22

حضور شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی در نخستین جشنواره روز ملی مزرعه(1397/04/24)

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت دانش بنیان گیاهان زراعی است