سوابق اجرایی

فعالیتهای خدماتی شرکت:

 • تولید بذر چغندرقند در مزارع اردبیل
 • تولید بذر کلزا در سال 1397
 • همکاری در تولید بذر چغندرقند رقم پالما با شرکت ماریبو دانمارک
 •  فرآوری بذر کلزا ارقام مختلف با حجم بالا برای شرکت کشت و صنعت شهید رجایی خوزستان در سالهای 1395 و 1396 و 1397
 •  فرآوری بذر کلزا برای شرکت سهامی مزرعه نمونه در سال 1397
 •   فرآوری بذر جو برای شرکت مهیا در سال 1397
 •  فرآوری کلزا برای شرکت میهن بذر در سال 1395
 •   فرآوری بذر آفتابگردان برای شرکت بنیان کشت سال 1395
 •   فرآوری بذر سبزیجات ( کاهو، بادمجان، خربزه) برای شرکت زیست فناور سبز سال 1395
 •  فرآوری بذر سالیکورنیا برای وزارت جهاد کشاورزی در سال 1396
 •  فرآوری بذر خربزه، گوجه فرنگی بادمجان، به سفارش کشت و صنعت برکت جوین در سالهای 1395 و 1396