اهداف و جشم انداز

اهداف:

  • تبدیل فناوری از تحقیقات به محصول برتر و دستیابی به تکنولوژی و منابع ژنتیکی جدید.
  • ارائه مشاوره و آموزش به زارعین در مزرعه و انتقال یافته های تحقیقاتی در قالب رسانه های ترویجی، نوشتاری و الکترونیکی.
  • بهبود کیفیت بذور ارقام زراعی با بهره گیری از تکنولوژی های جدید.
  • مشتری مداری و ارائه خدمات پس از فروش.

 

چشم انداز:

  • در اختیار گرفتن 50 درصد بازار بذر چغندرقند داخلی و 20 درصد بازار منطقه.
  • ارتباط منسجم با شرکت های تولید کننده بذر خارجی جهت همکاری مشترک در تولید ارقام جدید.