توانمندیها

  • تولید کننده انحصاری بذر چغندرقند در خاورمیانه
  • دسترسی به آزمایشگاهای مجهز تکنولوژی قند,شیمی و حاصلخیزی خاک,تکنولوژی بذر,گیاهپزشکی,بیوتکنولوژی
  • دسترسی به دو کارخانه بزرگ فرآوری بذر در کرج و اردبیل و آزمایشگاهای مربوطه
  • تولید بذر(نظارت فنی,بوجاری,ضدعفونی,بسته بندی) و توزیع تولیدات شرکت در بازارهای داخلی ,منطقه ای و جهانی
  • ارائه مشاوره,آموزش وخدمات زراعی به جامعه کشاورزی کشور و صنایع وابسته