مدیر عامل

 دکتر جواد گوهری
دکتر جواد گوهری
مدیر عامل
دریافت فایل رزومه
9123609701
gohari@fcdco.ir

رئیس هیئت مدیره

 مهندس محسن آقایی زاده
مهندس محسن آقایی زاده
رئیس هیئت مدیره
دریافت فایل رزومه
9127666595
Aghaeizadeh@fcdco.ir

نایب رئیس هیئت مدیره

  دکتر  رحیم محمدیان
دکتر رحیم محمدیان
نایب رئیس هیئت مدیره
دریافت فایل رزومه
9122549029
mohammadian@fcdco.ir

اعضای هیئت مدیره

  دکتر محمد عبدالهیان
دکتر محمد عبدالهیان
عضو هیئت مدیره
دریافت فایل رزومه
9121610140
abdolahian@fcdco.ir
  دکتر عادل پدرام
دکتر عادل پدرام
عضو هیئت مدیره
دریافت فایل رزومه
09143437369
pedram@fcdco.ir
سعید فرایی
سعید فرایی
عضو هیئت مدیره

09123609678
faraei@fcdco.ir

بازرس

سعید سیاری
سعید سیاری
9125684632
sayari@yahoo.com