مدیر عامل

 دکتر جواد گوهری
دکتر جواد گوهری
مدیر عامل
دریافت فایل رزومه
9123609701
gohari@fcdco.ir

اعضای هیئت مدیره

  دکتر سعید صادق زاده
دکتر سعید صادق زاده
رئیس هیئت مدیره
دریافت فایل رزومه
9123626774
Sadeghzadeh@fcdco.ir
  دکتر مسعود احمدی
دکتر مسعود احمدی
عضو هیئت مدیره
دریافت فایل رزومه
9155042675
Ahmadi@fcdco.ir
  دکتر محسن بذرافشان
دکتر محسن بذرافشان
عضو هیئت مدیره
دریافت فایل رزومه
9173109830
Bazrafshan@fcdco.ir
 مهندس محسن آقایی زاده
مهندس محسن آقایی زاده
عضو هیئت مدیره
دریافت فایل رزومه
9127666595
Aghaeizadeh@fcdco.ir
دکتر حمید نوشاد
دکتر حمید نوشاد
عضو هیئت مدیره
دریافت فایل رزومه
9121759710
Noshad@fcdco.ir

بازرس

سعید کتال
سعید کتال
9122124285
katal@yahoo.com