ادامه خبر

مشخصات ارقام تولیدی شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی برای توزیع در سال 99-1398
جهت بهره برداری و آگاهی کشاورزان و چغندرکاران در مناطق مختلف کشور، جدول کامل مشخصات بذور تولیدی شرکت جهت توزیع در سال زراعی 99-1398 به شرح ذیل به اطلاع زارعین عزیز رسانده میشود.