ادامه خبر

بازدید از مزارع چغندرقند استان لرستان
به گزارش روابط عمومی شرکت، در راستای نظارت و سرکشی به وضعیت مزارع تحت کشت ارقام چغندرقند تولیدی شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی ، نمایندگانی ازاین شرکت به مناطق استان لرستان اعزام گردیدند. به همین منظور با هماهنگی های به عمل آمده با بخش کشاورزی شرکت قند لرستان در تاریخ 17 و 18 تیر ماه سال جاری طی دو روز از مزارع چغندرقند مناطق کوهدشت و پل هرو که با ارقام سینا، سوپر شوفا، آریا و شکوفا کشت شده و از وضعیت سبز مطلوبی برخوردار بودند بازدید و توصیه های لازم به کشاورزان مربوطه ارائه گردید. لازم به ذکر است در طی این بازدید مهندس فروغی منش و مهندس عرب زاده از سوی شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی و همچنین مهندس رشنو مدیر کشاورزی و مهندس احمدی کارشناس بخش کشاورزی شرکت قند لرستان حضور داشتند.