در اخبار و رویداد

به گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، بر اساس هماهنگیهای به عمل آمده جهت بازدید از مزارع چغندرقند ارقام تولیدی شرکت در حوزه عمل کارخانه های قند استان خراسان، روز شنبه 16 تیر ماه سال جاری این مزارع توسط دکتر ولدان مدیر عامل و دکتر محمدیان عضو هیئت مدیره شرکت مورد بازدید قرار گرفت.