خدمات فنی و پژوهشی

picture1

آزمون بیماریها:

 • تشخیص انواع پوسیدگی در نمونه های ارسالی از مزارع کشاورزان
 • تشخیص بیماری ریزومانیا در نمونه های ارسالی از مزارع کشاورزان
 • تشخیص بیماری نماتد سیستی در نمونه های ارسالی از مزارع کشاورزان
 • تعیین سطح آلودگی و آستانه زیان اقتصادی نماتد در مزارع کشاورزان
picture2

آزمون خاک و توصیه های کودی:

 • نمونه برداری خاک جهت انجام تجزیه فیزیکی و شیمیایی
 • نمونه برداری و آماده سازی نمونه آب و گیاه جهت تجزیه شیمیایی
 • تهیه برنامه های تغذیه گیاهی براساس نتایج تجزیه خاک، گیاه و آب
picture3

فرآوری بذر:

 • بوجاری انواع بذر گیاهان نظیر چغندرقند،، کلزا، خیار، کاهو، آفتابگردان، و ….
 • پوشش دهی انواع بذر با سموم حشره کش، قارچ کش و میکروارگانیزم های مفید
 • بسته بندی اتوماتیک
 • استاندارد سازی بذر در چهارچوب قوانین ایستا و دریافت لیبل از موسسه تحقیقات ثبت
picture4

مشاوره:

 • انتخاب نوع بذر بر اساس سابقه بیماری و اقلیم منطقه
 • تعیین تناوب زراعی مناسب
 • تعیین روش آبیاری مناسب
 • مدیریت آفات ، بیماری ها و علف های هرز
 • افزایش بهره وری نهاده های کشاورزی
 • مسئله یابی و ارائه راهکار در تولید محصول
----

خدمات ترویجی:

 • خدمات پس از فروش از طریق ارائه مشاوره در مزرعه، توزیع بسته های آموزشی و برگزاری روز مزرعه
 • برگزاری دوره های آموزشی و تورهای علمی در مزرعه در سطوح مختلف تخصصی