سوابق اجرایی

 • تولید بذر چغندرقند در مزارع اردبیل
 • تولید بذر کلزا در سال ۱۳۹۷
 • همکاری در تولید بذر چغندرقند رقم پالما با شرکت ماریبو دانمارک
 • فرآوری بذر کلزا ارقام مختلف با حجم بالا برای شرکت کشت و صنعت شهید رجایی خوزستان در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
 • فرآوری بذر کلزا برای شرکت سهامی مزرعه نمونه در سال ۱۳۹۷
 • فرآوری بذر جو برای شرکت مهیا در سال ۱۳۹۷
 • فرآوری بذرکلزا برای شرکت میهن بذر در سال ۱۳۹۵
 • فرآوری بذر آفتابگردان برای شرکت بنیان کشت سال ۱۳۹۵
 • فرآوری بذر سبزیجات ( کاهو، بادمجان، خربزه) برای شرکت زیست فناور سبز سال ۱۳۹۵
 • فرآوری بذر سالیکورنیا برای وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۶
 • فرآوری بذر خربزه، گوجه فرنگی بادمجان، به سفارش کشت و صنعت برکت جوین در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
 • فرآوری بذر کدو آجیلی و افتابگردان در سال 1398
—