• دکتر محمد عبدالهیان نوقابی
    دکتر محمد عبدالهیان نوقابی مدیر فروش بذر سبزی و صیفی

    تلفن تماس: 09121610140

    E-mail: noghabi@fcdco.ir