در اخبار و رویداد

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم میرساند، مجمع عمومی سالیانه شرکت تحت عنوان: مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) و همچنین مجمع عمومی عادی فوق العاده (نوبت اول) در تاریخ ذکر شده فایلهای پیوست به شرح زیر برگزار خواهد شد. لذا از کلیه اعضا جهت شرکت در این مجمع دعوت به عمل می آید.

(روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت)