در اخبار و رویداد

به گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، در راستای ارتباطات برون سازمانی و دستیابی به اهداف مورد نظر به منظور معرفی و شناساندن توانمندیهای شرکت و نیز بازریابی فروش ارقام تولیدی شرکت، در روزهای اخیر آقایان دکتر ولدان مدیر عامل و دکتر محمودی رییس هئیت مدیره از کارخانه های قند اسلام آباد غرب و بیستون کرمانشاه بازدید و با نمایندگان این دو کارخانه به بحث و تبادل نظر پرداختند.