در اخبار و رویداد

به گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت، طبق برنامه ریزی های به عمل آمده، روز مزرعه چغندرقند در استان خراسان رضوی برگزار شد. بر همین اساس این مراسم  روز دوشنبه 25 مهر ماه 1401 در ایستگاه طرق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با حضور رئیس و معاونین مرکز، نمایندگان کارخانه های قند استان، کارشناسان و محققین ترویج و کشاورزان پیشرو با هماهنگی شرکت تعاونی کشاورزان مشهد به عنوان نماینده رسمی شرکت تعاونی دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی در استان خراسان برگزار گردید. در این برنامه دکتر احمدی رئیس بخش تحقیقات چغندرقند خراسان رضوی ضمن عرض خیر مقدم،  در خصوص نحوه کشت آزمایشات چغندرقند در ایستگاه طرق جهت ارزیابی و مقایسه ارقام مختلف داخلی و خارجی در کنار هم برای حاضرین سخنرانی نمودند. دکتر رضایی و دکتر سلطانی از اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات چغندرقند نیز در رابطه با مباحث چغندرقند پاییزه و چغندر علوفه ای و همینطور آفات و بیماریهای چغندرقند مطالبی را عنوان کردند. سپس مهندس فروغی منش مدیر فروش بذر چغندرقند ضمن معرفی و توانمندیهای شرکت، خصوصیات ارقام داخلی و تولیدی توسط شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی را برشمردند. در ادامه حاضرین از مزارع آزمایشی ارقام داخلی و خارجی بازدید نمودند.