در اخبار و رویداد

بنا بر گزارش واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی، روز چهارشنبه 20 اردیبهشت سال جاری، رئیس اتاق بازرگانی الجزایر و ایران به همراه کارشناسان بخش کشاورزی، از شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی بازدید و ضمن برگزاری جلسه ای در خصوص همکاریهای مشترک بحث و تبادل نظر گردید.

لازم به ذکر است نمونه هایی از ارقام چغندرقند و سبزی و صیفی جهت ارزیابی به منظور صادرات در آینده به کشور الجزایر در اختیار نمایندگان آنها قرار گرفت.