در اخبار و رویداد

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت، در ادامه فعالیتهای تولیدی ارقام سبزی و صیفی، جهت ارزیابی هشت نوع هیبرید مختلف کدو آجیلی، انتخاب محل کشت در شهرستان نقده استان آذربایجان غربی مجموعه زمینهای مربوط به هنرستان کشاورزی در تاریخ 1402/2/19 انجام شد.

لازم به ذکر است شهرستان نقده و محل انتخابی یکی از مکان های اصلی کشت کدو آجیلی بعد از شهرستان خوی می باشد و به همین دلیل مکان اجرای آزمایش پایلوت جهت بازدید کدوکاران منطقه انتخاب گردیده است.